wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:54

U C H W A Ł A Nr XXVI/158/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmian w uchwale Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.


U C H W A Ł A    Nr XXVI/158/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  20 marca 2012 r.
  
w sprawie   zajęcia stanowiska dotyczącego zmian w uchwale  Nr XXI/115/11  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r.
  
Na podstawie art.101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1.
Wniosek nr PK/O-0761/04/12 z dnia 21.02.2012 r. złożony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie o dokonanie zmian w uchwale Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r. z dnia 17.10.2011 r., umożliwiających zwolnienie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie z opłat za odprowadzanie wód opadowych, nie uwzględnia się.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński   U Z A S A D N I E N I E  W dniu 21 lutego 2012 r. do  Biura Rady wpłynął wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie o dokonanie zmian w uchwale Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r., umożliwiających zwolnienie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie z opłat za odprowadzanie wód opadowych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie opracowało w październiku 2011 r. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Taryfy te zostały zatwierdzone w/w uchwałą   Rady Miejskiej w Głogowie. Zgodnie z podjętą uchwałą wszyscy odbiorcy usług PWiK Sp. z o.o. płacą za świadczone usługi według cen i stawek opłat, o których mowa w Taryfie. Wniosek o wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla biorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r. nie ma uzasadnienia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/158/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmian w uchwale Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:42 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:37 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:18 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:20 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:54 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)