wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:53

U C H W A Ł A Nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku o uchylenie uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia (...)


U C H W A Ł A    Nr  XXVI/157/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  20 marca 2012 r.
  
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku o uchylenie uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r.
 
Na podstawie art. 101 ust. 1 Ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1.
Wniosek Nr ZOZ/I/02/12 z dnia 2.02.2012 r. złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie o uchylenie uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie  z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r., nie uwzględnia się.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                          
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński      U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 6 lutego 2012 r. do Biura Rady wpłynął wniosek  Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr ZOZ/I/02/12 z dnia 2.02.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r.

W  uzasadnieniu wniosku Tadeusz Tofel  Dyrektor ZOZ  informuje, iż Zespół Opieki Zdrowotnej nie jest w stanie ponieść dodatkowych opłat z tytułu odprowadzania wód  opadowych i roztopowych.  A ponadto zdaniem ZOZ-u przytoczona wyżej uchwała jest niezgodna z przepisami ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123     poz. 858).
Należy zwrócić uwagę na to, iż celem wprowadzenia opłat za ścieki opadowe i roztopowe było to, iż sieci kanalizacyjne, które zostały wybudowane w czasie intensywnej rozbudowy miasta posiadają większe średnice niż byłoby to konieczne, co umożliwia odbiór nie tylko ścieków sanitarnych ale także wód opadowych i roztopowych. Większe średnice powodują wyższe koszty już na etapie realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Z tego powodu wyższe są koszty amortyzacji i podatku od nieruchomości, a także koszty związane z eksploatacją samej oczyszczalni, która musi zwiększoną ilość ścieków oczyścić (wyższe koszty energii wywozu piasku, energii elektrycznej, opłat za szczególne korzystanie ze środowiska itd.). Do roku 2008 PWiK  Sp. z o.o. nie stosowała opłat za ścieki opadowe i roztopowe. Brak tej opłaty powodował, iż kosztem odbioru i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych obciążani byli tylko odbiorcy, którzy zrzucali ścieki sanitarne. Wprowadzenie opłat spowodowało, że od 2009 r. cena ścieków sanitarnych jest na stałym poziomie, co bezpośrednio spowodowało w ZOZ realny spadek kosztów związanych z usługą odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych.
Wprowadzenie trzech różnych cen za ścieki opadowe i roztopowe zostało podyktowane tym, że jakość ścieków jest uzależniona m.in. od terenu, z jakiego spływają. Ścieki spływające z dróg o dużym natężeniu ruchu, szczególnie tych objętych „akcją zima” są najbardziej zanieczyszczone, niosą ze sobą także dużo piasku.        
                                                                                                                        
Ścieki spływające z dachu są najmniej obciążone, szczególnie kiedy rynna jest bezpośrednio wpięta do kanalizacji.
Jeżeli chodzi o sposób wyliczania ilości ścieków opadowych i roztopowych, zaproponowana przez Spółkę PWiK formuła do wyliczania ilości ścieków spływających z terenów należących do  Zespołu Opieki Zdrowotnej nie oznacza, że Spółka jest przeciwna stosowaniu urządzeń pomiarowych. Jeżeli ZOZ wyrazi wolę zakupu 
i montażu na swój koszt specjalistycznego urządzenia, PWiK będzie rozliczać ilość ścieków opadowych i roztopowych zgodnie z jego wskazaniami.Zastosowane przez Spółkę współczynniki przyjęto na podstawie wielkości współczynników spływu zalecanych w literaturze fachowej.           

Wniosek o uchylenie Uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r. nie ma uzasadnienia. Należy zwrócić uwagę, iż uchwała nie została zanegowana przez organ nadzoru, którym jest Wojewoda Dolnośląski.               

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku o uchylenie uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:47 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:40 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:16 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:23 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:53 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)