wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:53

U C H W A Ł A Nr XXVI/162/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do (...)

U C H W A Ł A     Nr XXVI/162/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
 
z dnia  20 marca 2012 r.
  
zmieniająca uchwałę Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej  w  Głogowie  z  dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Osiedla „Górka”–„Piastów  Śląskich” w  Głogowie
  
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Głogowi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie, wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 ust.1 pkt.2) lit.c   uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
„ c)  § 9 ust. 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/330/2006  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 59 poz. 934 z dnia 20 marca 2006 r.); ”
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
  
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady Miejeskiej 
   Andrzej Andrzej Koliński
 
 
 U Z A S A D N I E N I E
  
      Podejmowana zmiana uchwały wstępnej Nr XI/58/2011  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie ma na celu dostosowanie ujętego w niej zakresu rzeczowego zmiany przedmiotowego planu do zakresu rzeczywistego, jaki obejmuje sporządzony i uzgodniony projekt zmiany tego planu.
       Jest to niezbędne dla uniknięcia istniejącej, niewielkiej rozbieżności pomiędzy uchwałą wstępną a projektem uchwały uchwalającej zmianę planu. W tym celu z § 2 ust.1 pkt.2) lit.c uchwały wstępnej zostaje usunięty zwrot: „ oraz 14 ust.3 pkt.3)”, odnoszący się do zakresu, dot. odstąpienia od ograniczeń i zakazów lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
       Powyższa zmiana uchwały wstępnej jest zmianą formalną i ma jedynie charakter porządkujący, nie wpływając na ostateczny kształt rozwiązań merytorycznych planu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/162/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:45 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:39 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:21 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:53 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)