wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:49

UCHWAŁA NR XXV/144/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie


UCHWAŁA NR XXV/144/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje :

§ 1.
W uchwale Nr XIII/106/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie nadania
Statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 skreśla się drugie tiret,

2) w § 6:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ Zapewnienie dzieciom wyżywienia obejmującego 4 posiłki dziennie w Ośrodku

Opiekuńczym dla Małych Dzieci .”,

b) skreśla się pkt 7

3) w § 7 skreśla się drugie tiret,

4) w § 8 w ust.1 skreśla się pkt 2,

5) w § 12 po treści „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” stawia się kropkę, a pozostałą część skreśla się .

§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

 

 

Uzasadnienie

Zmiany w statucie Dziennego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Strumykowej 3 w Głogowie nadanym uchwałą Nr XIII/106/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2007 r. uwzględniają aktualne potrzeby naszego miasta , przewiduje się likwidację świetlicy terapeutycznej i jednoczesne zwiększenie ilości miejsc dla dzieci małych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXV/144/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 09:08 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:39 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:49 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)