wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:39

U C H W A Ł A Nr XXI/123/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

UCHWAŁA  Nr  XXI/123/11

 Rady Miejskiej w Głogowie 
  z dnia   5 grudnia 2011 r.

  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę


                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  Nr 98,  poz. 1071 ze zmianami) uchwala się, co następuje:      
 
§ 1.
 
Po zapoznaniu się z treścią skargi złożonej przez Pana Jarosława Piątkowskiego  na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uznaje się ją za bezzasadną.
  
§ 2.
 
Przyjmuje się treść odpowiedzi na skargę w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§3.
 
Odpowiedź, o której mowa w § 2 przekazuje się do wiadomości skarżącemu. 


§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                            
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXI/123/11                                                                                                  
Rady Miejskiej

w Głogowie

                                                                                                   z dnia 5 grudnia 2011r.
   Odpowiedź na skargę
 
Pan Jarosław Piątkowski pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r., złożył skargę na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Pana Andrzeja Mazura.
Rada Miejska w Głogowie rozpoznała złożoną skargę. W trakcie rozpatrywania skargi, Rada Miejska zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze, a także z całą przedłożoną przez Pana Piątkowskiego dokumentacją oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i stwierdziła, co następuje:
Pan Jarosław Piątkowski miał przyznany zasiłek stały od 2006r. na czas nieokreślony. Jednak na podstawie art. 106a Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz art. 162 § 1 pkt 1 organ stwierdził wygaśnięcie decyzji w związku z tym, że Pan Piątkowski nie odbierał przyznanego świadczenia przez okres 2 miesięcy. Matka wyżej wymienionego oświadczyła, że syn wyjechał do Niemiec.
W dniu 06.07.2011r. Pan Jarosław Piątkowski złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, wniosek o pomoc w formie zasiłku stałego, z uwagi na posiadane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe.
Z informacji zebranych podczas wywiadu środowiskowego w dniu 19.07.2011r. w miejscy zamieszkania Pana Piątkowskiego wynika, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką i babcią, gdzie Pan Piątkowski pozostaje na ich całkowitym utrzymaniu. Źródłem utrzymania rodziny jest renta rodzinna matki oraz świadczenie z KRUS babci. Dochód rodzinny przekracza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tym samym Pan Jarosław Piatkowski nie spełnia przesłanek uprawniających do zasiłku stałego zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej.
W związku z powyższym w dniu 08.08.2011r. organ decyzją nr 4220/143/2011 odmówił udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego od 01.07.2011r., od której Pan Piątkowski w dniu 23.08.2011r. odwołał się. W dniu 25.08.2011r. MOPS w Głogowie przesłał pełną dokumentację oraz odwołanie Pana Jarosława Pątkowskiego od decyzji    z dnia 08.08.2011r. odmawiającej przyznania pomocy w formie zasiłku stałego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.
Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą obowiązującą przepisami prawa.
Ponadto na podstawie otrzymanego potwierdzenia odbioru korespondencji wynika, że Pan Jarosław Piątkowski pozostaje  w konkubinacie z Panią Justyną Dykmańską odbiorcą korespondencji.
Podsumowując stwierdzić należy, że działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Andrzeja Mazura podejmowane były zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przepisami prawa i w związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXI/123/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:21 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 10:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:32 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:39 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)