wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:36

U C H W A Ł A Nr XXII/127/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu

U C H W A Ł A   Nr  XXII/127/11

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28  grudnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu.

 

     Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art. 216 ust. 2  pkt 5 ustawy     z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

      Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w kwocie 93 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w formie dotacji celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z  zakupem dwóch samochodów terenowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

§ 2.

     Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 rok.

§ 3.

     Upoważnia się Prezydenta Miasta Głogowa do zawarcia z Powiatem Głogowskim w imieniu Gminy Miejskiej Głogów  umowy określającej tryb i terminy przekazania oraz sposób rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

                    
2

U Z A S A D N I E N I E

 

Rada Miejska w Głogowie postanawia przekazać Powiatowi Głogowskiemu kwotę   93 000,00 zł, jako pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z  zakupem dwóch samochodów terenowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.
         Zakup dwóch samochodów terenowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie będzie miał wpływ na poprawę  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
       Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, określającej  tryb i terminy jej przekazania oraz sposób rozliczenia dotacji.                        

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXII/127/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:23 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:46 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:35 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:35 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:36 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)