wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:31

UCHWAŁA NR XVIII/97/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/267/2009 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie nadania statutu (...)

UCHWAŁA NR XVIII/97/11

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 25 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/267/2009 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. hustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 ze zmianami), art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami oraz § 15 Statutu Mejskiego OśrodkaKultury w Głogowie wprowadzonego Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXX/267/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie uchwala się co nastpuje:

§ 1.
W uchwale nr XXX/267/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie wprowadza się zmianę: - załącznik do statutu Miejskiego

Ośrodka Kultury w Głogowie- logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie otrzymuje wzór stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie
Andrzej KolińskiUzasadnienie

Obowiązujący od roku 1997 znak graficzny - logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie stracił swą aktualność.

Wraz ze zmianami astetycznymi budynku instytucji kultury oraz wymogami reklamowo - marketingowymi, zachodzi potrzeba uaktulanienia znaku graficznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Niniejsza zmiana wnioskowana była przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/97/11

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 25 października 2011 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVIII/97/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/267/2009 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie nadania statutu (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż