wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:29

U C H W A Ł A Nr XVIII/96/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku (...)

U C H W A Ł A  Nr  XVIII/96/11
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 października 2011 r.
 
w sprawie   wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Głogowa.
                     
            Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r.  Nr  142, poz. 1591 ze  zmianami) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin  i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943  ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z przygotowywaniem wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych  Miasta Głogowa poprzez włączenie części terenów sąsiednich Gminy Głogów i Gminy Jerzmanowa tj.
1) części obszaru sołectwa Szczyglice z Gminy Głogów
 
2) części obszaru sołectwa Ruszowice z Gminy Głogów
 
3/ części obszaru sołectwa Jaczów z Gminy Jerzmanowa
 
występuje się o wydanie dokumentów, stanowisk oraz opinii wymaganych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 ze zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem w tym:
 
1) do Starosty Powiatu Głogowskiego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność zebranych danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z operatem ewidencyjnym,
 
2) do Rady Gminy Jerzmanowa  o opinię w sprawie zmiany granic wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami lub informacji o przyczynach jej braku,
 
3) do Rady Gminy Głogów o opinię w sprawie zmiany granic wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami lub informacji o przyczynach jej braku,
 
4) do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, o opinię potwierdzającej przebieg dotychczasowych granic Miasta Głogów, Gminy Głogów i Gminy Jerzmanowa z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju,
5) do Wójta Gminy Jerzmanowa i Wójta Gminy Głogów o wydanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów i Gminy Jerzmanowa objętych wnioskiem,
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   


Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Koliński
    
2
U Z A S A D N I E N I E
 
     Zmiany granic gmin dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na podstawie wniosku rady gminy zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). Tryb postępowania  przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazwy gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, określa § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 943 ze zmianami) Zgodnie z tym rozporządzeniem do wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta należy dołączyć uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie przystąpienia  do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Głogowa i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz następujące dokumenty:
1) zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające zgodność danych, o których mowa     w ust. 1 pkt 3, z operatem ewidencyjnym, 

2) uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy, wraz z wynikami konsultacji z mieszkańcami lub informację o przyczynach ich braku, 

3) mapę topograficzną w skali 1:10.000, 1:25.000 lub 1:50.000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian. W przypadku wniosku w sprawie zmiany granic gmin obejmującego część jednostki pomocniczej gminy lub część obrębu ewidencyjnego oraz wniosku w sprawie ustalenia lub zmiany granicy miasta - dodatkowo dołącza się wypis   z operatu ewidencyjnego oraz mapę ewidencyjną uwzględniające działki ewidencyjne     z zaznaczeniem dotychczasowych granic oraz proponowanych zmian, 

4) opinię wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego potwierdzającą przebieg dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju, 

5) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub gmin objętych wnioskiem uwzględniający infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu, 

6) inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.  

     W świetle powyższego wnosi się o podjęcie uchwały o zaproponowanej treści.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XVIII/96/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:43 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:27 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:29 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)