wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:25

UCHWAŁA NR XVI/88/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu PublicznymNr 1 z Oddziałem (...)

UCHWAŁA NR XVI/88/11

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym i przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.) uchwala się, co następuje§ 1. 

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym i przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Glogowie w wysokości 0,85 zł za godzinę.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.


§ 2. 

Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w oddziałach żłobkowych, wymienionych w § 1 ust.1, w wysokości 5,00 zł dziennie. Wysokość opłaty została ustalona na poziomie kosztów zakupu surowca zużywanego do przygotowania posiłku.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/300/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym i Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.


§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński


 

Uzasadnienie

Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym funkcjonuje w Głogowie od 1996 roku . Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 z oddziałem Żłobkowym funkcjonuje od momentu powstania placówki, tj. od dnia 1 września 2009 roku. Art. 66 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uchylił art. 34 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, na podstawie którego Rada Miejska w Głogowie ustaliła wysokość opłat za świadczenia w w/w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy placówkach przedszkolnych w Uchwale Nr XXXIII/300/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym i Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie. Wysokość opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych, które będąobowiązywały od 1 października 2011 r. określono w oparciu o art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 235 ).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVI/88/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu PublicznymNr 1 z Oddziałem (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 11:06 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:23 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:25 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)