Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana II SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMIKOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GtOGOW ZA ROK 2016" na "ANALIZASTANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJGŁOGÓW ZA ROK 2016"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMIKOMUNALNYMI NATERENIE GMINY MIEJSKIEJ GtOGOW ZA ROK 2016" na "ANALIZASTANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GtOGOWZA ROK 2016"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 081/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 81.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 080/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 80.2017
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia wkładów własnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewychodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie: zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 76.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 73.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Geodezyjnej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 077/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 77.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 029/2017 w sprawie: wniesienia aportu do spółki prawa handlowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 038/2017 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr.zmian budżetu GMG w 2017 r. z dn. 11.04.17r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 57/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr.zmian w budżecie GMG w 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia rodzinne 500+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Kopie zapasowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Kopie zapasowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładowy Fundsz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych w wybranych "jednostkach oświatowych" Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa.
Treść zmiany:
Przeniesienie dokumentu do archiwum obwieszczeń
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Odzyskanie dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 wyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł. 2.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna