Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia podstawowego Gminy Pęcław należnego względem Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 32.493,02zł powstałego z tytułu zobowiązań za pobyt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_PS_CE_180220a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_PS_1_171127.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie_PS_CE_171127a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza_ons_PS_CE_171127c.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys_pro_PS_1_171127.tif"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka etap I i II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -Przebudowa ul. Morcinka etap I i II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabor na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500042770.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ -Remont jezdni i chodnika oraz ciągówpieszo -jezdnych ul. Neptuna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w spr.opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu GMG przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie XLV/462/18 z 16.01.18r. w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej GMG w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w spr. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie XLV/463/18 z 16.01.18r. w spr. uchwalenia budżetu GMG na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie dożywiania osób ubogich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidlowość naliczania i poboru czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka remontowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidłowość stosowania ufp i pzp przy wydatkowaniu środków publicznych w MA-H w Głlogowie oraz kształtowanie się wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w MA-H w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków skzolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidlowość naliczania i poboru czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej GMG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLVI/476/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLVI/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/474/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/473/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/472/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/471/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Joachima Pastoriusa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/470/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/469/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do I klas publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/468/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/467/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/466/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/465/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do realizacji Programu „Mieszkanie plus”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przekazuje interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 20 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na nadzwyczajną sesję Nr LII w dniu 12 licpa 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 20 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prawomocny wyrok w sprawie uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego – dz. 274/1, obr. 4 „Chrobry”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa drogidojazdowej ul. Brzeska - etap I.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Szlakiem Adama Mickiewicza" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" - działki o nr geod. 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położonych w obrębie XVI Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" - działki o nr geod. 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położonych w obrębie XVI Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_plan_zachodnia_glogow_2018_01_16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek_plan_zachodnia_glogow_2018_01_08.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek_plan_zachodnia_glogow_2018_01_08.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik"uchwala_uzasadnienie_plan_zachodnia_glogow_2018_01_16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik"prognoza_srodowisko_plan_zachodnia_glogow_2018_01_08.pdf"

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie Banku Zamian Lokali
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług - Bank Zamian Lokali.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie Banku Zamian Lokali
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta zgłoszenia lokalu do zaminy.doc
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie Banku Zamian Lokali
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usług- Bank Zamian Lokali.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - wydanie zezwolenia - psy rasagresywnych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - zezwolenie na prowadzenie hodowlilub utrzymanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia psy rasagresywnych.doc
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przydział lokalu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnegolub socjalnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług zawarcie umowy najmu lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lubsocjalnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29 /2018 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29 /2018 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29 /2018 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna