głoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 86/3 i nr 248 w obrębie 11 "Krzepów"

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

 

ogłasza

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej                    nr geod. 86/3 o powierzchni 858 m2, położonej w Głogowie przy ul. Akacjowej, w obrębie 11 „Krzepów”, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00098766/1, której działy III i IV wolne są od wpisów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

 

Cena wywoławcza: 55.000,00 zł, tj. 12.958,86 euro.

Wadium: 5.000,00 zł.

Minimalne postąpienie: 550,00 zł.

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej                  nr geod. 248 o powierzchni 974 m2, położonej w Głogowie przy ul. Akacjowej, w obrębie 11 „Krzepów”, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00098767/8, której działy III i IV wolne są od wpisów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

 

Cena wywoławcza: 60.000,00 zł, tj. 14.136,94 euro.

Wadium: 5.000,00 zł.

Minimalne postąpienie: 600,00 zł.

 

Podane ceny wywoławcze nieruchomości nie obejmują 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej w przetargu. Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego            na dzień 22 czerwca 2017 roku ( 1 EUR = 4,2442).

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice – Krzepów                      w Głogowie, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 91, poz. 1940 z dnia 22 maja 2009 roku) nieruchomości zawierają się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 43.2.MN/U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i przeznaczenie uzupełniające                   na usługi ( z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.), ulice wewnętrzne, ciągi piesze, infrastrukturę techniczną.

 

 1. Przetargi odbędą się w dniu 12 września 2017 roku w sali nr 122 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10. Rozpoczęcie o godz. 10:00.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium               i przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 1. w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości;
 2. w przypadku osób prawnych: dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, odpis aktualny                      z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny trzy miesiące), uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości;
 3. pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku               o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.). Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.
 2. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów: Bank BGŻ S. A. Oddział w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 2 Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 z dopiskiem „przetarg na działkę nr geod. ... obręb 11”, w terminie nie później niż do dnia 6 września 2017 roku.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości nastąpi w dniu wpłaty pozostałej części należności.
 5. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała,                     od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy                  w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia aktu notarialnego. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
 5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
 6. Prezydent Miasta Głogowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości

oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych

 

 1. Nieruchomości usytuowane są w sąsiedztwie projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów upraw polowych i ogrodów działkowych.
 2. Dojazd i dostęp do nieruchomości zapewniony jest poprzez drogę gruntową – ulicę Akacjową.
 3. Teren nieruchomości oznaczonych nr geod. 86/3 i 248 stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w II klasie bonitacji ( R II). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Głogowie o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.
 4. Nieruchomości oznaczone nr geod. 86/3 i 248 zlokalizowane są w granicach stanowiska archeologicznego. Wszelkie prace prowadzone  w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pisemną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 5. Teren lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć wodociągową. W pobliżu znajduje się również sieć elektroenergetyczna.
 6. Wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, ciepło, wodę, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń infrastruktury technicznej wymagają uzyskania przez inwestora warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci. Warunki należy uzyskać indywidualnie, na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez nabywcę.
 7. Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z nieuwidocznionymi na podkładach geodezyjnych sieciami uzbrojenia technicznego.
 8. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem nastąpi na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.
 9. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.
 10. Koszty związane z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję ponosi nabywca nieruchomości.
 11. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz                  z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
 12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 86/3 odbył się                  w dniu 30 maja 2017 roku. Natomiast przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 248 odbyły się kolejno w dniach 24 stycznia 2017 roku i 16 maja 2017 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju Miasta Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10

Pokój 236 B, tel. 76/ 7265453

 

Głogów, 2017-06-22

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

czas publikacji do 12.09.2017 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:głoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 86/3 i nr 248 w obrębie 11 "Krzepów"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Piotr Jaśkowiec
Informację wytworzył:Joanna Szydłowska
Data na dokumencie:22.06.2017
Data publikacji:26.06.2017 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż