Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Głogów, 12.11.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr L/326/13 z dnia 22 października 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie, obejmującego tereny, w obrębach 9 – Żarków i 12 – Górkowo, oznaczone w planie miejscowym symbolami 44.5.ZP i 44.4. KD-PJ oraz części terenów, oznaczonych w planie symbolami: 44.7.MN, 44.1.ZP/U, 44.4.KD-P i 52b KX, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.11.2015 r. do 17.12.2015 r.  w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 w godz. 7.30 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Głogowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 19.11.2015 r. do 17.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 w godz. 7.30 – 15.30. z ww. projektem zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia 31.12.2015 r. w formie:

1.  pisemnej do Prezydenta Miasta Głogowa na adres: 67-200 Głogów, Rynek 10,

2.  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, pok. 239,

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: j.zalucki@glogow.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wymieniony projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://glogow.bip.info.pl/ w zakładce „Obwieszczenia”.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Leszek Nowicki
Informację wytworzył:Artur Perucki
Data na dokumencie:12.11.2015
Data publikacji:12.11.2015 14:22