Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Głogów, 29.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVI/224/12 z dnia 20 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr LIX/387/14 z dnia 25 marca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz mpzp terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie:

·     zmiana mpzp obejmuje tereny, położone w Głogowie w obrębie 1 – Nadodrze, oznaczone w planie symbolami: 2P, 3P, 010KL1/2, 012KD1/2, 7P/UR, 5P, 33IS(P/UC), 27ZI, 017KD1/2, 30aAG/KSP, 30bUC(H), 30cUC(H), 30dKSP i 30eD1/2 oraz fragmenty terenów, oznaczonych symbolami: 13KSg/UC, 4P/UC, 01KZ1/2  i  KKb,

·     mpzp obejmuje tereny, położone w Głogowie w rejonie ulic Lipowej i Działkowej, obręb1–Nadodrze i obręb 4 – Chrobry,  obejmujące od północy ulicę Gen. Wł. Sikorskiego i leżące na południe od niej tereny  mieszkaniowo-usługowe, ograniczone od zachodu i południa kompleksami ogrodów działkowych „Tysiąclecia” i „Kolejarz” oraz  od wschodu ulicą Wincentego Pola.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.11.2015 r. do 4.12.2015 r.  w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 w godz. 7.30 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.11.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Głogowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2015 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 5.11.2015 r. do 4.12.2015 r.  w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 w godz. 7.30 – 15.30. z ww. projektem zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia 18.12.2015 r. w formie:

1.  pisemnej do Prezydenta Miasta Głogowa na adres: 67-200 Głogów, Rynek 10,

2.  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, pok. 239,

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: j.zalucki@glogow.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wymieniony projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://glogow.bip.info.pl/ w zakładce „Obwieszczenia”.

Prezydent Miasta
Rafael Rokaszewicz

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Leszek Nowicki
Informację wytworzył:Artur Perucki
Data na dokumencie:29.10.2015
Data publikacji:29.10.2015 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.10.2017 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Leszek Nowicki)
10.10.2017 11:06 Podłączenie do menu przedmiotowego.
(Leszek Nowicki)
05.10.2017 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Leszek Nowicki)
04.10.2017 10:28Dokument został odzyskany. (Leszek Nowicki)
23.12.2015 14:56 Edycja metryki dokumentu (Leszek Nowicki)
12.11.2015 14:22Dokument usunięto. (Leszek Nowicki)
12.11.2015 13:44 Zmiana obwieszczenia. (Leszek Nowicki)
29.10.2015 11:25 Utworzenie dokumentu. (Leszek Nowicki)