Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa

 

Głogów 22.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa w dniach od 29 października 2015r. do 27 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, pok. 239 w godz. od 8.00 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 25 listopada 2015r w Urzędzie Miejskim w Głogowie , Rynek 10, pok. 239 o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Głogowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2015r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 29 października 2015r. do 27 listopada 2015r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, w pok. 239 w godzinach od 8.00 do 15.30, z ww. projektem zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia  18 grudnia 2015r. w formie:

1.      pisemnej do Prezydenta Miasta Głogowa, na adres: Rynek 10, 67-200 Głogów,

2.      ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Głogowie, Rynek 10,

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone tematem „studium” na adres: j.zalucki@glogow.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.      

Wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://glogow.bip.info.pl/  w zakładce „Obwieszczenia”.

Prezydent Miasta Głogowa
Rafael Rokaszewicz

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Leszek Nowicki
Informację wytworzył:Artur Perucki
Data na dokumencie:22.10.2015
Data publikacji:22.10.2015 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.10.2017 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Leszek Nowicki)
10.10.2017 11:25 Podłączenie do menu przedmiotowego.
(Leszek Nowicki)
22.04.2017 00:23 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Leszek Nowicki)
21.04.2017 11:22Dokument został odzyskany. (Leszek Nowicki)
23.12.2015 14:59 Edycja metryki dokumentu (Leszek Nowicki)
12.11.2015 14:22Dokument usunięto. (Leszek Nowicki)
05.11.2015 12:19 Edycja dokumentu (Leszek Nowicki)
05.11.2015 12:18 Nowa wersja obwieszczenia (Leszek Nowicki)
22.10.2015 09:44 Edycja dokumentu (Leszek Nowicki)
22.10.2015 09:42 Edycja dokumentu (Leszek Nowicki)
22.10.2015 09:40 Edycja dokumentu (Leszek Nowicki)
22.10.2015 09:37 Edycja dokumentu (Leszek Nowicki)
22.10.2015 09:35 Edycja dokumentu (Leszek Nowicki)
22.10.2015 09:26 Utworzenie dokumentu. (Leszek Nowicki)